Zonguldak Haberleri
Giriş Tarihi : 01-09-2021 13:51   Güncelleme : 01-09-2021 18:07

MECLİS TOPLANDI: KORONAVİRÜS SALGININDA YENİ TEDBİRLER ALINDI

Zonguldak İl Umumi Hıfsızsıhha Meclisi Vali Mustafa Tutulmaz Başkanlığı’nda toplandı.Toplantıda,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19 Ağustos tarihinde koronavirüs salgını için alınan tedbirler konuşuldu. Mecliste koronavirüs tedbirleri kapsamında kararlar alındı.

MECLİS TOPLANDI: KORONAVİRÜS SALGININDA YENİ TEDBİRLER ALINDI

Zonguldak İl Umumi Hıfsızsıhha Meclisi Vali Mustafa Tutulmaz Başkanlığı’nda toplandı.Toplantıda,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 19 Ağustos tarihinde koronavirüs salgını için alınan tedbirler konuşuldu. Mecliste koronavirüs tedbirleri kapsamında kararlar alındı.Alınan kararlar şöyle;"

İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 1593 Sayılı UmumiHıfzıssıhha Kanununun 23. 27. ve 72. Maddeleri gereği01.09.2021 tarihinde İlimiz Valisi Mustafa TUTULMAZ başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamudüzeni açısından oluşturduğu riskin asgari seviyeyedüşürülmesi amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızınbaşkanlığında 19 Ağustos 2021 tarihinde toplananCumhurbaşkanlığı Kabinesinde salgının ülkemizdeki seyri, aşılama faaliyetlerinde kat edilen mesafe, yerli aşıgeliştirilmesine yönelik çalışmalar ve aşılama faaliyetlerineilişkin toplumun bazı kesimlerinde gözlenen tereddüt konularıSağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyelerigöz önünde bulundurularak ele alınmış ve İçişleriBakanlığının 20.08.2021 tarih 13441 sayılı ve 31.08.2021 tarih 13807 sayılı Genelgeleri kapsamında aşağıdakitedbirlerin hayata geçirilmesine karar verilmiştir.

1. Aşılama çalışmaları gönüllülük esasına göreyürütülmeye devam edilmekle birlikte aşıya karşı tereddütiçerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeyeyönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine İl merkezinde Valiliğimizin koordinasyonunda İlçemerkezinde Kaymakamlıkların koordinasyonunda ağırlıkverilmesine. Bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, muhtarlarınve kanaat önderlerinin katılımı ve desteğiyle geniş tabanlıçalışmalar yürütülmesine,

2. 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayankişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşlarımızıntoplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatifsonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesine. Bu çerçevedeişletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişteHES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık(Covid19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabuledilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmışnegatif PCR testi sorgulaması yapılmasına. Kişi hastalığıgeçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok iseetkinliğe katılmasına müsaade edilmemesine,

3. Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araçhariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşımaraçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler içinde negatif sonuçlu PCR testi bulunmasına. Bu çerçevede 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahatfirmalarınca araca kabul aşamasında HES koduüzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreyegöre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testisorgulaması yapılmasına. Kişi hastalığı geçirmemiş veyaaşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerinseyahatine müsaade edilmemesine,

4. İl merkezinde Valiliğimizce, İlçelerde iseKaymakamlıklarımızca gerek görülmesi halinde kişilerintoplu olarak bulunduğu diğer etkinlikler veyafaaliyetlerden faydalanacak hastalığı geçirmemiş veyaaşısız kişiler için İl merkezinde İl Umumi HıfzıssıhhaMeclis Kararları ile İlçe merkezinde İlçe  UmumiHıfzıssıhha Meclis Kararları ile HES kodu üzerindenPCR test kontrolü zorunluluğu getirilebilmesine,

5. Salgın süreci ile birlikte mesafe kuralı doğrultusundaimtina edilen sarılma ve tokalaşma benzeri davranışlarınözellikle son dönemde toplum içerisinde yaygınlaştığıgörülmektedir. Kültürümüzün bir parçası olmakla birliktesalgınla mücadele sürecinde salgının yayılımını artırantokalaşma/sarılma gibi faaliyetlerden bir müddet daha uzakdurulmasının öneminin vatandaşlarımıza hatırlatılmasınayönelik çalışmaların Valiliğimizin ve Kaymakamlıklarımızınkoordinasyonunda sürdürülmesine,

6. Milli Eğitim Bakanlığınca 24 Ağustos 2021 tarihindeyayımlanan ‘‘Kovid-19 Salgınında Okullarda AlınmasıGereken Önlemler Rehberi’’nde öğrencilerle bir arayagelmesi zorunlu olan aşı olmamış öğretmen ve okulçalışanlarından haftada iki kez PCR testi istenileceğibelirtilmiştir. 

Bu doğrultuda; öğretmenler, eğitim personeli, kantinçalışanları ve öğrenci servisi personelinin aşı süreçlerinintamamlanmış olması önerilmekle beraber başta öğretmenlerolmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenciservislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle biraraya gelecek kişilerin/görevlilerin aşılı/geçirilmiş hastalıkdurumunda (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarakbağışık kabul edilen süreye göre) olmamaları halinde; bukişilerden haftada iki kez PCR testi ile taranmalarıistenilmesi ve sonuçların okul idaresi tarafından gerekliişlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulmasına,

7. PCR negatif test zorunluluğu istenilen alanlara (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) girmek isteyen ya da şehirlerarasıtoplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanacakolan kişiler aşılama süreçlerinin tamamlanmış veya hastalığıgeçirmiş kişi durumunda olup olmadığını Hayat Eve Sığar(HES) uygulaması üzerinden kontrol ederek PCR negatiftest raporu almaları gerekip gerekmediğiniöğrenebileceklerdir.

8. Aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemişkişilerden, belirli alanlara girişte (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanma sırasında istenilecek PCR negatiftest sonucu 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız içinuygulanmasına,

Alınan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefeteden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenlereKabahatlar Kanununun 32. Maddesine göre 427 TL (Dörtyüzyirmiyedi Türk Lirası) idari para cezası verilmesine, bu cezaya emir veren Vali veya Kaymakamlar tarafından kararverimesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgilimaddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil edendavranışlara ilişkin TCK 195. Maddesi kapsamında gerekliadli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."