Geçtiğimiz günlerde Zonguldak’ta Amele Birliği Gelik ve Merkez şubelerinin kapatıldığına yönelik basında haberler yer almıştı. Bunun üzerine Amele Birliği Başkanı Şenol Yücel konuyla ilgili açıklamada bulundu. Başkan Şenol Yücel’in açıklaması şöyle;

“25.08.2022 tarihinde yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında alınan yönetim

kurulu kararı ile ilgili yerel basında, sosyal medyada ve üyelerimiz arasında bilgi kirliliği oluştuğunu

görüyoruz. Alınan kararları; amacını aşan, yalan yanlış bilgilerle farklı taraflara çekerek şahsi

menfaatleri için kullanmaya çalışanları kınıyor, Birliğimiz ve Sandığımız ile ilgili asılsız ve gerçeğe

uymayan bilgi kirliliğinin giderilmesi adına basın açıklamamızı bilgilerinize sunuyoruz.

Bilindiği üzere, Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığımız,

üyelerine ekonomik ve sosyal yardımlar sağlamak üzere kurulmuş, idari ve mali bakımdan özerk,

tüzel kişiliği haiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı bir kuruluştur.

27-28 Ekim 2021 tarihlerinde yapılan, ÇSGB Bakan Yardımcımız ve Bakanlık bürokratlarının

da katılım sağladığı, Danışma Kurulu toplantısında söz alan üyelerimizin dile getirdiği, merkez

yönetim ve şube yönetim kurulları üye sayılarının azaltılması, kurulların yeniden oluşturulması,

son yardım katsayısının artırılması ve sosyal yardımların iyileştirilmesi yönündeki taleplere

istinaden, hazırlanan önerge merkez yönetim kurulunca oy birliği ile kabul edilerek oluşturulan

komisyonca çalışılması süreci başlatılmıştır.

Oluşturulan komisyon 12.08.2022 tarihinde çalışmasını bitirmiş ve çalışma 25.08.2022

tarihinde Merkez Yönetim Kurulu gündeminde görüşülmüştür. Sandığımızın organlarını oluşturan

kurulların yeniden düzenlenmesi, son yardımın artırılması ve sosyal yardımların iyileştirilmesi ile

ilgili düzenlemeler yönetim kurulunda oylanmış ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Yönetim kurulumuzun öngördüğü yönetmelik değişikliği ile Sandık organlarında görev

alan; mevcutta 15 üyesi olan yönetim kurulunun, 5 işçi üye, 3 işveren üye, 1 bakanlık temsilcisi ve

ZTSO SAĞLIK TURİZMİNİ PROJELENDİRİYOR ZTSO SAĞLIK TURİZMİNİ PROJELENDİRİYOR

1 başkan olmak üzere 10 üyeden oluşturulmasına ve mevcutta 4 üyeden oluşan denetleme kurulu

üye sayısının 3 üyeden oluşturulmasına karar verilmiştir. TTK’ nın 5 taşkömürü işletme

müessesesinde var olan 7 şubede (Merkez, Üzülmez, Karadon/Kilimli, Karadon/Gelik, Kozlu,

Armutçuk ve Amasra) seçilen temsilciler aracılığıyla tüm üyelerimizin temsil hakkının devam

edeceği yönetmelikte belirtilmişken, yönetim kurulu üye sayılarının düşürülmesinin “Gelik ve

Merkez şubeleri kapatılıyor” şeklinde yorumlanması kasıtlı bir tutum olarak karşımıza

çıkmaktadır.

Üyelerimizin Amelebirliği Başkanlığı’ndaki iş ve işlemleri ile ilgili herhangi bir değişiklik

olmamakta birlikte, Sandığın karar alma organı olan Merkez Yönetim Kurulunda, karar alma

süreçlerinin hızlandırılması, daha etkin karar alma mekanizmasının kurulması amaçlanmaktadır.

Birliğimizin rasyonel bir düzen içerisinde işletilmesi için gereken tasarruf tedbirlerinin alınması

amaçlanarak, sandık organlarında bulunan üyelere verilen yıllık toplam huzur hakkı miktarında

yaklaşık %30 oranında tasarrufa gidilmektedir.

Son yardım çalışması ile ilgili Sandığın mali yapısı için hazırlattırılan Sandık Aktüeryal

bilançosu sonuçları değerlendirildiğinde üyelerimize ödenen son yardım miktarının yaklaşık %50

oranında artırılması hedeflenmiştir.

Bunun yanında üyelerimize ödenen sosyal yardım miktarlarının ülkemizin içinde

bulunduğu ekonomik koşullar dikkate alınarak yaklaşık %70 oranında artış yapılması

hedeflenmiştir.

Ayrıca bir önceki Merkez Yönetim Kurulunun bakanlığa sunduğu; sandık organlarında

görev yapan işçi üyelerinin görev süresinin dört yıla çıkarılması ve danışma kurulunun toplantı

zamanı ile ilgili konularda yönetmelik değişikliği teklifi yapılan bu yönetmelik değişikliği taslağına

eklenmiştir.

Sandığımızın son yirmi yılına bakıldığında; 2000 yılında işçi üye sayımız 17.284, personel

sayımız 48 ve merkez yönetim kurulu sayısı ise 17 iken, 2022 yılına gelindiğinde işçi üye sayımız

7.800, personel sayımız 14 ve Merkez Yönetim Kurulu sayısı ise 15’dir. Merkez Yönetim Kurulunda

ki 2 üye azalmasının ÇATES’ in özelleştirilmesi sonucu zorunlu olduğu görülmüştür. Geçen süre

içinde üye sayımızın yarı yarıya, personel sayısının üçte bire düştüğü, buna karşılık Merkez

Yönetim Kurulu sayısında ise bir azalmanın olmadığı görülmektedir. Bu verilerden de anlaşılacağı

üzere sandık organlarının üye sayısı üzerinde yapılan bu çalışmanın ne kadar gerçekçi olduğu ve

işçi üyelerimizin yararına olduğu anlaşılmaktadır.

Ereğli kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve yardımlaşma sandığının saygı değer

üyeleri; 22 Temmuz 2023 tarihinde 100. Yılını kutlamaya hazırlandığımız bu kadim ve kutsal

kurumun sizlerin menfaatleri doğrultusunda hizmet vermeye devam edeceğinin bilinmesini

isterim. 31.08.2022

Saygılarımla.”